Need Help ?
Call: +977- 010560057

राम्रा अभ्याशहरु

  • नुवाकेाट जिल्लाकेा राम्रा अभ्यासहरु

    प्रकाशित मिती:  २०७१ वैशाख १५

    नुवाकोट जिल्लाका उत्कृष्ट अभ्यासहरु १. शिक्षक तथा विद्यालय अभिलेख व्यवस्थापन कार्य व्यवस्थितरुपले शूरु गरीएको । २.  सामुदायिक विद्यालयका  विद्यार्थीहरुको फोटो सहितको विवरण वेभ साइटमा राखिएको । ३. फोटो सहितको विद्यार्थी विवरणलाई आधारमानी पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्ति रकम विद्यालयमा निकासा गरिएको । ४. शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभ्ने/समायोज

    थप हेर्नुहोस