Need Help ?
Call: +977- 010560057

सरकारको शैक्षिक नीति तथा योजनाहरुका आधारमा जिल्लामा विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

प्रकाशित मिती:  2071-01-14

·      विद्यालय तथा श्रोतकेन्द्रहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने,

·      जिल्लाको शैक्षिक प्रगतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

·      शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदस्थापना तथा सरुवा गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने,

·      आधारभूत तहको विद्यालय स्थापना तथा अनुमति प्रदान गर्ने,

·      अतिरिक्त क्रियाकलापसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,

·      शैक्षिक सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण, विश्लेषण तथा प्रवोधिकरण गर्ने गराउने ।